Hoe werkt Grip

Hoe werkt Grip?

Starten met Grip betekent dat je gebruik kunt maken van verschillende tools waarmee je een ALK-patiënt goed in kaart kunt brengen en vervolgens verder kunt helpen.

Anamnese

Voor hulp in de diagnostische fase biedt Grip een screeningstool. Met behulp van gevalideerde online vragenlijsten worden lichamelijke en psychische klachten, beperkingen, actuele psychosociale stressoren en middelengebruik in kaart gebracht. Op basis hiervan volgt een advies over vervolgstappen, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende richtlijnen.

Grip profiel

Grip stelt een persoonlijk probleemprofiel samen op basis van de klachtdimensies die bekend zijn onder het acroniem SCEGS: somatiek, cognities, emoties, gedrag en sociaal. Aan de hand van deze klachtdimensies worden factoren geïnventariseerd die invloed kunnen hebben op het voortbestaan van de klachten. Dit gebeurt met gevalideerde online vragenlijsten. De resultaten worden grafisch weergegeven in de zogenaamde Grip-radar, die daarmee mogelijke aangrijpingspunten voor behandeling en begeleiding laat zien.

Dagboek

Het dagboek van Grip geeft een accuraat beeld van de klachten en de fluctuaties daarin in het dagelijks leven. Ingebouwde algoritmes zorgen voor geautomatiseerde herkenning van klachtenpatronen en signaleren factoren die aan de klachten gerelateerd lijken te zijn.

Grip plan

Voor patiënten met milde tot matig ernstige klachten biedt Grip een gepersonaliseerde zelfhulpbehandeling. Deze behandeling bestaat uit zelfhulpoefeningen die zijn afgestemd op het persoonlijk probleemprofiel. De oefeningen staan online en kunnen zelfstandig worden uitgevoerd. Als zorgverlener, bijvoorbeeld praktijkondersteuner GGZ, bied je laagfrequente begeleiding bij dit behandeltraject.

Monitoren

De zorgstandaard SOLK adviseert bij aanhoudende klachten om het verloop van klachten en de belemmeringen te monitoren. Grip biedt een tool die geautomatiseerd periodiek vragenlijsten toezendt aan patiënten, en de resultaten verwerkt in een rapport. Zo kun je als zorgverlener goed en eenvoudig zien hoe de klachten over de tijd veranderen. Uiteraard kan je de specifieke vragenlijsten en frequentie zelf aanpassen.

vrouw_hand_liggend.jpg

Uitleg voor de patiënt

Vanuit NALK is er voor patiënten een website met informatie over ALK. Ook worden verschillende behandelopties benoemd. De informatie is openbaar toegankelijk en sluit aan bij de zorgstandaard SOLK.

Meer informatie